Artykuły

 

Ocena wpływu postępowania usprawniającego na zachowanie się równowagi u osób po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego. Badania wstępne.
Dariusz Milko, Małgorzata Milko, Zdzisława Wrzosek.
I. Cel pracy.
Celem pracy jest określenie wpływu postępowania usprawniającego u osób leczonych operacyjnie z powodu uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL) na parametry wyznaczające poziom równowagi dynamicznej.
Sformułowano następujące pytania badawcze:
1.      Czy istnieje wpływ leczenia usprawniającego na wyniki określające poziom równowagi dynamicznej?
2.      Czy pod wpływem leczenia usprawniającego dojdzie do zmniejszenia subiektywnego odczucia niestabilności stawu kolanowego?
II. Materiał i metody.
Badaniem objęto 5 kobiet i 8 mężczyzn skierowanych na rehabilitację uzdrowiskową.
Od zabiegu operacyjnego minęło minimum 8 tygodni. Do oceny wykorzystano platformę balansową Libra firmy EasyTech. Badanie obejmowało dwie próby po 60s na początku i na końcu leczenia.
U pacjentów wykonano :
1.Pomiar zakresu ruchu w stawie kolanowym.
2.Ocenę momentu sił wybranych mięśni wg testu Lovetta-Kendalla.
3. Ocenę długości funkcjonalnej wybranych mięśni.
4.Ocenę chodu pod kątem zaburzeń w fazie pełnego obciążania kd objętej patologią.
5.Badanie równowagi dynamicznej.
Podczas badania wygenerowane zostały wartości:
Total area.
Ext. area.
Ext. time.
Recovery time.
Ext. time.
Recovery time.
Global-ocena ogólnaw postaci średniej ważonej powyższych parametrów (1-100),gdzie1 oznacza wynik najlepszy, 100 – najgorszy.
III. Wyniki
 
Wykonano następujące obliczenia:
 
-          wyznaczenie średnich arytmetycznych – Mx   My,
-          średnią arytmetyczną różnic wyników badań,
-          średnie odchylenie standardowe różnic wyniku „Global” Ϭd,
-          wykonywanie testów istotności różnic wyniku „Global” w grupie zależnej, powiązanej,
-          różnicę między skorelowanymi parami – „t”
-          porównano odczytaną wartość krytyczną z wartością wyliczoną oraz dokonano interpretacji t˃t0,05-różnica istotna
 
Analiza wyników badań  „Global” badanej grupy
 
 

Mx Przed terapią
MPo terapii
Md
Ϭd
t
t0,05=2,84˃2,18
17,2
14,02
3,18
3,86
2,84

 
 
IV. Wnioski
1.      Wyniki badań potwierdzają wpływ stosowanych ćwiczeń usprawniających na poprawę równowagi dynamicznej.
2.      Poprawa wyników „Global”  powoduje zwiększenie poczucia stabilności badanej kończyny.
3.      Dla lepszego udokumentowania wyników badań należy je wykonać na większej populacji chorych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 stronki.pl | Design: